Analiza ekonomiczna w studium wykonalności projektu

Analiza ekonomiczna przeprowadzana przy okazji sporządzania studium wykonalności projektu, ma na celu przedstawianie wydajności, oraz sprawności przyjętych rozwiązań projektowych. Zasadniczo, więc, przeprowadzana analiza ekonomiczna studium wykonalności projektu, ma na celu dokonanie oceny wkładu projektu we wzrost ekonomicznego dobrobytu, który określa się dla wybranego regionu lub też całego państwa. Jest ona, więc wykonywana i przeprowadzana z punktu widzenia ogółu społeczności, w ujęciu całościowym, a nie jednostkowym.

Przeprowadzanie analizy ekonomicznej projektu

Analiza ekonomiczna przeprowadzana przy okazji sporządzania studium wykonalności projektu, ma na celu przedstawianie wydajności, oraz sprawności przyjętych rozwiązań projektowychDo przeprowadzenia kompleksowej analizy ekonomicznej danego przedsięwzięcia projektowego, którego dotyczy przeprowadzana studium wykonalności projektu, wykorzystuje się:

  • analizę efektywności kosztowej
  • i analizę metodą uproszczoną.