Co warto wiedzieć o projektach biznesowych

Plan inwestycyjny obejmuje zestawienie parametrów oraz kategorii nakładów inwestycyjnych – mieszczą się w nim także nakłady odtworzeniowe. Konkretny plan inwestycyjny może być zestawiany dla danego projektu lub dla całego podmiotu (lub działalności gospodarczej). Stanowi on integralną część studium wykonalności (o czym więcej pod linkiem: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) i jest gwarantem odpowiedniego zbilansowania środków. Plan inwestycyjny sporządza się w trybie dokonywania analizy finansowej przedsięwzięcia, co ma na celu określenie całkowitych nakładów finansowych projektu.

Plan inwestycyjny obejmuje zestawienie parametrów oraz kategorii nakładów inwestycyjnych – mieszczą się w nim także nakłady odtworzenioweProjekt – jest nim operacja o precyzyjnie określonych celach. Składa się na niego sekwencja kompleksowych działań lub usług, a ich celem jest zrealizowanie niepodzielnego zadania, mającego wyraźną kwalifikację gospodarczą czy techniczną. Zespoły działań wdrażających projekt zobligowane są do czynności skoordynowanych, mających na celu doprowadzenie do ściśle określonego celu. W ramach przedsięwzięcia pojawiają się także następujące pojęcia:

  • etap projektu – stanowi on fazę technicznie i finansowo niezależną, cechuje go własna efektywność, niezależna od innych, zewnętrznych parametrów;
  • grupa projektów – mamy z nią do czynienia, kiedy inicjatywy o mniejszej wartości lub wielkości ulegają połączeniu (zgrupowaniu) w jedno duże przedsięwzięcie. Taka sytuacja może nastąpić, gdy projekty te są ze sobą w odpowiedni sposób powiązane. Przedsięwzięcia można zaś uznać za powiązane, o ile są zlokalizowane na tym samym obszarze, mieszczą się w obrębie tego samego korytarza transportowego, stanowią integralną część ogólnego planu dla danego regionu i szlaku transportowego, są także administrowane przez tę samą instytucję – dotyczy to sytuacji, kiedy są one realizowane przez różne podmioty. W przypadku zgrupowania projektów konieczne jest sporządzenie odpowiednich analiz w ramach studium wykonalności dla całego przedsięwzięcia, a także dla poszczególnych jego komponentów.

Projekt indywidualny – jego istotę określa art. 28. ust. 1., pkt 1. znowelizowanej Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla wdrażania całego programu; wskazuje go instytucja zarządzająca zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.

Projekt inwestycyjny: definiuje się go jak omówiony powyżej – zakłada on realizację określonej inwestycji.

Projekt generujący dochód: w zgodzie z art. 55. rozporządzenia Rady nr 1083/2006 r. są to rozmaite operacje dotyczące inwestycji w infrastrukturę korzystanie, z której sankcjonowane jest przez opłaty ponoszone bezpośrednio przez korzystających. obejmują one także wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków, a także dzierżawę gruntu czy najem budynków i rozmaite odpłatne usługi świadczone przez wykonawców zewnętrznych.

Przychód netto (dochód): jest definiowany, jako różnica między spodziewanymi przychodami (w przypadku ostatniego roku okresu odniesienia powiększa się je o wartość rezydualną), a także oczekiwanymi kosztami operacyjnymi zakładanymi w trakcie realizacji inicjatywy oraz w późniejszym okresie działania. Ze względu na fakt, że w ramach analiz projektu wnioskodawca korzysta zazwyczaj z metody kasowej, odnosząc wzmiankowane pojęcia do zasad rachunkowości, można założyć, że tak przychody, jak i wartość rezydualna są ekwiwalentne z wpływami, zaś koszty operacyjne są tożsame z wydatkami.

Różnicowy model finansowy: jest to model finansowy sporządzany dla projektu, w którym zestawia się przepływy pieniężne dla realizacji wariantu „podmiot lub działalność gospodarcza z projektem”, a także opcji „podmiot (lub działalność gospodarcza) bez projektu”. Dzięki porównaniu wzmiankowanych przepływów ustala się wysokość przepływów różnicowych, które stanowią podstawę między innymi dla ustalenia wskaźnika luki w budżetowaniu, wartości dofinansowania projektu oraz określenia wysokości wskaźników efektywności finansowej projektu.

Stopa dyskontowa: jest to taki parametr za pomocą, którego potencjalne wartości sprowadza się do wartości bieżącej.

Trwałość finansowa: stanowi ona zapewnienie, że realizacja przedsięwzięcia i jego eksploatacja w okresie referencyjnym nie ulegnie przerwaniu czy zaniechaniu z uwagi na brak płynności finansowej osób beneficjenta i operatora.