Czym jest studium wykonalności projektu?

Studium wykonalności stanowi analizę i ocenę potencjału danego projektu (więcej tutaj). Celem studium wykonalności jest wspieranie procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron. Dzięki jego opracowywaniu określa się także możliwości i zagrożenia z nim powiązane, a także niezbędne do realizacji projektu zasoby. Trzeba, bowiem pamiętać o tym, że bez dokonania wiarygodnej oceny szans jego powodzenia, niecelowym jest wdrażanie projektu i dokonywania związanych z tym jakichkolwiek inwestycji. W skrajnym przypadku okazać się, bowiem może, że projekt z jakichś względów nie powinien dojść do skutku.

Z czego składa się studium wykonalności?

Studium wykonalności stanowi analizę i ocenę potencjału danego projektu

Autor zdjęcia: Ars Electronica

Dobrze sporządzone studium wykonalności powinno składać się z:

Dopiero dokonanie szczegółowej analizy wyżej wymienionych kwestii, stwierdzić można czy opłacalnym jest podjęcie działań skutkiem, których ma być wdrożenie projektu.