Jakie korzyści płyną z dobrze sporządzonego studium wykonalności

Studium wykonalności stanowi dokument sporządzany w początkowej fazie projektowania strategii przedsięwzięcia (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Jego treść pozwala na określenie parametrów finansowych oraz techniczno-wykonawczych projektu. Nawet dobrze wykonany plan strategii przedsiębiorstwa może jednak wykazywać odchylenia od końcowych wartości – wynoszą one mniej więcej od 10 do 30%. Warto w tym miejscu wspomnieć, że celem wprowadzenia w życie studium wykonalności jest w głównej mierze określenie zasadności realizacji projektu w takim, a nie innym kształcie.

Dla zrozumienia, czym w istocie jest wcześniej opisywane studium, istotne jest korzystanie z podstawowego aparatu pojęciowego, który obejmuje poniższe terminy.

  1. Studium wykonalności stanowi dokument sporządzany w początkowej fazie projektowania strategii przedsięwzięciAnaliza efektywności kosztowej – stanowi ją metoda ewaluacji koncepcji, którą stosuje się w przypadku, gdy oszacowanie potencjalnych korzyści przy użyciu parametrów ekonomicznych nie jest w zasadzie możliwe. Przeprowadzenie takiej analizy polega najczęściej na skalkulowaniu jednostkowego kosztu uzyskania korzyści. Warunkiem przeprowadzenia rzetelnej analizy jest możliwość kwantyfikacji zysków, co nie implikuje jednak w prosty sposób przypisania korzyściom konkretnej wartości pieniężnej. Analiza kosztów i potencjalnych zysków może zostać dokonana przy użyciu metody szacowania efektywności kosztowej – dotyczy ona takich projektów, których profity nie mogą zostać zmierzone w kategoriach finansowych. Dzieje się tak w związku z faktem, iż analiza efektywności kosztowej jest specjalną, odrębną formą analizy kosztów i korzyści.
  2. Analiza ekonomiczna – jest to forma działania polegająca na wykorzystywaniu wartości ekonomicznych, odpowiadającym wartościom, jakie społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za uzyskanie konkretnych dóbr lub usług. Analiza ekonomiczna pozwala na dokonanie kompleksowej wyceny czynników zgodnie z ich wartością użytkową lub zastępczym kosztem, który może ponieść społeczeństwo. Analiza ekonomiczna stanowi szczególny typ ewaluacji kosztów i korzyści – przeprowadza się ją poprzez korygowanie rezultatów analizy finansowej o parametry fiskalne, efekty zewnętrzne oraz wahnięcia cenowe (ceny rozrachunkowe).