Po co przygotowuje się studium wykonalności projektu?

Studium wykonalności jest dokumentem, który udowodnić ma przede wszystkim zasadność realizacji danego projektu. Celem jego jest również wskazanie na najbardziej korzystne dla projektu rozwiązanie techniczne i organizacyjne, a także ukazanie jego wykonalności, szczególnie w aspekcie:

  • instytucjonalnym,
  • finansowym,
  • prawnym,
  • i środowiskowym.

Zadaniem studium wykonalności jest również :

  • wykazanie zgodności przyjętych rozwiązań z dokumentami programowymi, politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, a także tymi krajowymi,
  • wskazanie znaczenia projektu dla społeczności lokalnej i regionu, na którym projekt ma zostać zrealizowany.

Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności (o którym tez kilka słów na stronie) jest więc niezbędnym załącznikiem składanym wraz z wnioskiem o udzielenie dofinansowania projektu w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pamiętać w związku z tym należy, że wszelkie informacje na temat projektu prezentowane we wniosku i studium wykonalności muszą być tożsame, a ponad to studium to musi być aktualne na dzień w którym składany będzie wniosek.

Studium wykonalności w wyżej wymienionym działaniu 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka odnosi się do projektów inwestycyjnych, które polegają między innymi na budowie i rozbudowie infrastruktury, która służyć ma wspólnym przedsięwzięciom realizowanym przez koordynatora powiązania kooperacyjnego i jego członków.