Podanie informacji odnośnie źródeł finansowania przy studium wykonalności projektu

Bardzo istotnym jest przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, wykazanie założonych dla tej inwestycji źródeł finansowania. Źródła finansowania kosztów całkowitych, czyli zarówno tych kwalifikowalnych, jak i tych niekwalifikowalnych, należy określać i wykazywać zawsze przy uwzględnieniu następujących założeń:

  • w przypadku projektów, które nie generują dochodu lub też z których uzyskiwane dochody nie pokrywają w pełnym stopniu kosztów operacyjnych, maksymalny poziom dotacji EFRR jest tożsamy z
    Bardzo istotnym jest przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, wykazanie założonych dla tej inwestycji źródeł finansowania

    Autor zdjęcia: sachac

    maksymalnym poziomem dofinansowania określonym w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla określonej osi priorytetowej,

  • dla pozostałych projektów maksymalny poziom dofinansowania, wyznacza się z zastosowaniem tak zwanej metody luki w finansowaniu,
  • różnica pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi i poziomem dotacji musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy, bądź też z innych źródeł nie pochodzących z finansowania publicznego. Ważne jest  tu jednoznaczne ujawienie zabezpieczenia środków służących na pokrycie takiej różnicy,
  • koszty niekwalifikowalne muszą zostać pokryte w całości ze środków własnych Wnioskodawcy lub też innych źródeł nie pochodzących z finansowania publicznego. Należy jednak dołożyć wszelkiej staranności, aby jednoznacznie wskazać zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych realizacji i wdrażania założonego projektu inwestycyjnego (więcej tutaj).