Rola biznes planu

Głównym powodem, dla którego tworzy się biznes plan Poznań, jest przedstawienie aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, celów, do których dąży i środków za pomocą, których zamierza ono je osiągnąć. Biznes plan Poznań jest dokumentem, istotnym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.  Stanowi on podstawę przy pozyskiwaniu środków finansowych np. w postaci kredytu bankowego czy też w sytuacji prowadzenia trudnych negocjacji z inwestorami Venture Capital

Głównym powodem, dla którego tworzy się biznes plan Poznań, jest przedstawienie aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, celów, do których dąży i środków za pomocą, których zamierza ono je osiągnąćBiznes plan Poznań  (czyli: http://www.strategor.pl/biznesplany/) jest skutecznym narzędziem służącym do kontroli i planowania działań. Ułatwia właściwe zarządzanie, dzięki szczegółowemu zdefiniowaniu celów i pomaga w dokonaniu przyszłej oceny stopnia ich realizacji.  Dzięki biznes planowi, określić można ile środków potrzebuje przedsiębiorca na zrealizowanie danej inwestycji.  Gotowy, właściwie sporządzony biznes plan Poznań jest źródłem informacji dla innych osób i stanowi podstawę do opracowania ewentualnej propozycji finansowania. Jest również narzędziem służącym do wyceny przedsiębiorstwa.

Funkcje biznes planu

Biznes plany pełnią wiele funkcji, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz samego przedsiębiorstwa.  Najważniejszymi z nich są funkcje:

  • Informacyjna – na podstawie biznes planu przedsiębiorstwo może poinformować o swoich celach i założonych sposobach ich realizacji. Dobrze sporządzony biznes plan stanowi namacalny dowód na to, że dane przedsiębiorstwo jest efektywnie zarządzane, dysponuje odpowiednimi analizami, obliczeniami i różnymi scenariuszami swojego dalszego rozwoju w zależności od zmieniających się warunków otoczenia, w którym funkcjonuje. Dzięki takim informacjom zwiększa się zaufanie do firmy i realizowanego przez nią przedsięwzięcia.
  • Kontrolna – biznes plan pozwala na stałe kontrolowanie stopnia realizacji danego przedsięwzięcia i umożliwia sprawdzanie na bieżąco, czy osiągane wyniki idą w zgodzie z przyjętymi wcześniej założeniami. Każde odchylenie od pierwotnego planu powinno zostać wychwycone i przeanalizowane tak, aby w jak najkrótszym czasie wprowadzić niezbędne w takiej sytuacji działania korygujące.
  • Informacja wewnętrzna – funkcja ta służy określeniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa i stworzeniu dokumentu z informacjami na temat założonych kierunków dalszego rozwoju firmy. W takim przypadku, biznes plan Poznań pełni funkcję planu operacyjnego, z którego korzystają zwłaszcza właściciele firmy, jej kadra zarządzająca oraz pracownicy poszczególnych działów przedsiębiorstwa.

Czemu biznes plan jest tak ważny?

Nawet osoby sceptycznie nastawione do biznes planu, nie mogą zakwestionować jego wagi i znaczenia. Sporządzając taki dokument koniecznym jest zachowanie możliwie obiektywnego stanowiska wobec planowanego przedsięwzięcia. Podejście takie pozwala:

  • dostrzec mocne i słabe strony firmy i planowanego przedsięwzięcia,
  • określić potrzeby, których zauważenie na wczesnym etapie pozwala na zoptymalizowanie planowania, co pozwoli na dojście do wyznaczonych wcześniej celów.

Dzięki biznes planowi dostrzec można problemy, kiedy nie są jeszcze na tyle poważne, aby mogły wpłynąć na dalszy rozwój przedsięwzięcia czy też nawet samego przedsiębiorstwa. Zdarzyć się także może, że po napisaniu biznes planu dojdziemy do wniosku, że dane przedsięwzięcie tak naprawdę nie ma sensu i skazane jest na porażkę. Odkrycie tego faktu w momencie, w którym dopiero planujemy inwestycje jest szalenie istotne, bowiem przekonanie się o tym dopiero w momencie, gdy doszło do realizacji tego projektu pociąga za sobą poważne straty dla przedsiębiorstwa i w niektórych, skrajnych sytuacjach zagrozić może jego bezpiecznej przyszłości. A tego, z pewnością każdy przedsiębiorca chciałby uniknąć.